Elevhälsan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I hemskolornas elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas (hur ofta) och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.  

Elevkompetensteam

På Videskolan har vi ett motsvarande elevkompetensteam (EKT). Där ingår enhetschef, psykolog och logoped. I samband med resursenheternas omorganisation kommer ett gemensamt elevkompetensteam startas de 1 januari 2023. Det gemensamma teamet arbetar tillsammans med samtliga resursenheter. Där kommer även specialpedagog och kurator att ingå.

Hälsobesök
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Om elever från Videskolan har behov av skolsköterska är det till hemskolan man vänder sig. 

 

Uppdaterad: