Verksamhet & klassernas sidor

Videskolan är en resursskola för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrat och med eventuella tilläggsdiagnoser. Vi erbjuder ett sammansatt utökat stöd med målsättningen att alla elever ska känna att de lyckas. Vi utgår från KBT och arbetar bland annat med metoder som ART, Kat-Kit, seriesamtal och sociala berättelser. Här finns även ett eget anpassat fritidshem där eleverna får fortsätta att utveckla sina sociala färdigheter i en väl anpassad miljö.

Antal platser
Videskolan erbjuder ca 50 platser från åk 1 till åk 9.

Skolverksamhet
Vi arbetar i team i en stimulerande miljö och med en hög grad av individuell anpassning. Fokus ligger på träning och social interaktion, kommunikation samt sociala färdigheter för att eleverna ska nå målen i grundskolan. Eleverna får verktyg och strategier för situationer både i och utanför skolan. Vi samarbetar med föräldrar, hemskolans personal och andra personer i elevens nätverk. På det sättet kan vi möta elevens behov både i skolan och i hemmet samt främja elevens utveckling.

 Vi för en tydlig pedagogik genom:

 • förutsägbarhet
 • struktur
 • anpassad och tillrättalagd miljö
 • alternativa verktyg
 • bild- och färgstöd. 

Mål

 • att varje elev ska nå alla kunskapsmål enligt skolagen
 • att ge eleverna de redskap, strategier och den inlärningsmiljö 
  som behövs för att nå målen
 • att ge eleverna en känsla av sammanhang 
 • att arbeta för att eleverna ska lyckas i ett större sammanhang (social färdighetsträning, känslokontroll och självinsikt)
 • att arbeta mot inkludering enligt varje elevs unika förutsättningar.

Vår personal
Här arbetar en chef, psykologer, specialpedagoger, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, assistenter och administrativ personal. Samtliga har kunskap om diagnoser inom autismspektret och kännedom om vilka förhållningssätt som är bra för eleverna. Personalen får kontinuerlig psykologhandledning för att analysera, reflektera och diskutera elevens situation. Syftet med handledningen är att förstå bakomliggande faktorer för eventuella beteendeproblem och att få ett gemensamt synsätt hur vi tillsammans ska arbeta med dem.

Miljö
Videskolan har lokaler tillsammans med Bergaskolan i Norby med ett stort utbud av kulturell verksamhet.  Vi har en egen del av skolan som är utformad efter våra behov av mindre klassrum och smårum. Vi delar idrottssal, matsal och rum för praktiskt estetiska ämnen. Skolgården är inbjudande och anpassad för lek och gemenskap.

Ansökan 
Det är rektorn på elevens hemskola, i samråd med skolans elevhälsoteam och områdets resursteamsansvarige, som lämnar in en elevansökan till Resursenheter. Vi kartlägger därefter elevens behov med hjälp av genomförda utredningar och IUP-samtal m.m. för att få en tydlig bild av elevens behov. Utifrån denna analys erbjuder vi en passande skola med rätt resurser. Som vårdnadshavare kan du därmed inte vända dig till oss direkt och ansöka åt ditt barn. Kontakta rektorn på hemskolan.

För dig som vill veta mer 
Har du frågor om Videskolan och vår verksamhet är du välkommen att

Kontaktperson:

Enhetschef Berga

Carl Hedberg

Telefon:076-695 59 74

E-post: carl.hedberg@uppsala.se

Besöksadress:
Norbyvägen 25, 752 39  UPPSALA

 

Kontaktperson:

Enhetschef Palmblad

Maygunn Hole 

Telefon: 018-727 84 69, 072-584 39 50
E-post: maygunn.hole@uppsala.se

Besöksadress:
Palmbladsskolan 14, 752 50 UPPSALA

 

Uppdaterad: