Verksamhet & klassernas sidor

Videskolan är en resursskola för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrat, språkstörning och med eventuella tilläggsdiagnoser. Vi erbjuder ett sammansatt utökat stöd med målsättningen att alla elever ska känna att de lyckas. Vi utgår från KBT och arbetar bland annat med metoder som ART, Kat-Kit, seriesamtal och sociala berättelser. Här finns även ett eget anpassat fritidshem där eleverna får fortsätta att utveckla sina sociala färdigheter i en väl anpassad miljö.

Skolverksamhet
Vi arbetar i team i en stimulerande miljö och med en hög grad av individuell anpassning. Fokus ligger på träning och social interaktion, kommunikation samt sociala färdigheter för att eleverna ska nå målen i grundskolan. Eleverna får verktyg och strategier för situationer både i och utanför skolan. Vi samarbetar med föräldrar, hemskolans personal och andra personer i elevens nätverk. På det sättet kan vi möta elevens behov både i skolan och i hemmet samt främja elevens utveckling.

 Vi för en tydlig pedagogik genom:

 • förutsägbarhet
 • struktur
 • anpassad och tillrättalagd miljö
 • alternativa verktyg
 • bild- och färgstöd. 

Mål

 • att varje elev ska nå alla kunskapsmål enligt skolagen
 • att ge eleverna de redskap, strategier och den inlärningsmiljö 
  som behövs för att nå målen
 • att ge eleverna en känsla av sammanhang 
 • att arbeta för att eleverna ska lyckas i ett större sammanhang (social färdighetsträning, känslokontroll och självinsikt)
 • att arbeta mot inkludering enligt varje elevs unika förutsättningar.

Vår personal
Här arbetar chef, psykolog, logoped, lärare, assistenter och administrativ personal. Samtliga har kunskap om diagnoser inom autism/språkstörning och kännedom om vilka förhållningssätt som är bra för eleverna. Personalen får kontinuerlig handledning av psykolog/logoped för att analysera, reflektera och diskutera elevernas situation. Syftet med handledningen är att förstå bakomliggande faktorer för elevernas inlärningssvårigheter och att få ett gemensamt synsätt hur vi tillsammans ska arbeta med dem.

Ansökan 
Det är rektorn på elevens hemskola, i samråd med skolans elevhälsoteam och kommunens elevhälsoutvecklare, som gör en ansökan till kommunens placeringsgrupp. Placeringsgruppen kartlägger elevens behov och tar kontakt med aktuell resursenhet. Enheten föbereder placeringen och bjuder in elev, vh samt skola till samtal. Som vårdnadshavare kan du inte vända dig till oss direkt och ansöka åt ditt barn. Kontakta rektorn på hemskolan.

 

För dig som vill veta mer 
Har du frågor om Videskolan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta enhetschef.

Kontaktperson:

Enhetschef  Videskolan Palmblad

Anna Palmquist

Telefon: 018-727 51 27
E-post: anna.palmquist2@uppsala.se

Besöksadress:
Palmbladsgatan 14, 752 50 UPPSALA

 

Uppdaterad: