Videskolan

För elever med diagnos inom autismspektrat och med eventuella tilläggsdiagnoser.

 Videskolan är en av fyra delar av de centrala specialpedagogiska resursenheterna i grundskolan i Uppsala kommun.

Resursenheterna finns som ett sammansatt särskilt stöd för elever i Uppsala kommun som är i behov av det.Utifrån läroplan/skollagen ska hemskolan, det vill säga vald kommunal skola, ansvara för att ge elever det stöd de behöver.

Vi finns som ett alternativ för respektive rektor att ansöka till. Ansökan sker en gång per år med sista datum den 1:a mars. Ansökningen kan även ske löpande under året i mån av plats.

Vi erbjuder:

 • Effektiva, tvärvetenskapliga personalteam som kartlägger, planerar och genomför elevernas utbildning under hela skoldagen.
 • En anpassad inlärningsmiljö utifrån elevernas behov för att kompensera funktionsnedsättningens specifika svårigheter.
 • Flexibel gruppstorlek.
 • Tydliggörande pedagogik.
 • Hög personaltäthet med olika professioner som finns till för eleven under hela skoldagen, det för att eleven ska känna trygghet och utvecklas optimalt.
 • Säkerställd behörighet och specialkompetens.
 • Kvalitetssäkrat psykosocialt arbete mot varje enskild elev.
 • Kvalitetssäkrad elevdokumentation i ett elevhälsoperspektiv.
 • Extra färdighetsträning, anpassade uppgifter och tillgång till digital teknik som kompenserar upp inlärningssituationer.
 • Tät samverkan med vårdnadshavare.
 • Inkludering i olika gruppsammanhang som gynnar eleven.
 • Ett helhetskoncept utifrån varje enskild elevs behov.
 • Vår målsättning är att varje elev ska få kunskap, verktyg och strategier för att fungera i vardagen och återgå till hemskolan

Ansökan:

Det är rektorn på elevens hemskola, i samråd med skolans elevhälsoteam och områdets resursteamsansvarige, som lämnar in en elevansökan till Resursenheter. Vi kartlägger därefter elevens behov med hjälp av genomförda utredningar och IUP-samtal m.m. för att få en tydlig bild av elevens behov. Utifrån denna analys erbjuder vi en passande skola med rätt resurser. Som vårdnadshavare kan du därmed inte vända dig till oss direkt och ansöka åt ditt barn. Kontakta rektorn på hemskolan.

För dig som vill veta mer
Har du frågor om Videskolan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktpersoner:

Tf Enhetschef Vide Berga

Carl Hedberg

Telefon:076-695 59 74

E-post: carl.hedberg@uppsala.se

Besöksadress:
Norbyvägen 25, 752 39  UPPSALA


Tf Enhetschef Vide Palmblad

Anna Palmqvist 

Telefon: 018-727 51 27
E-post: anna.palmqvist@uppsala.se

Besöksadress:
Palmbladsgatan 14, 752 50 UPPSALA